Tiêu chí hoạt động

“Luôn thay đổi phát triển”

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA DIVINCOM

 • Thực tiễn là những bài học có giá trị nhất
 • Trưởng thành qua những thách thức và thất bại, không sợ khó khăn
 • Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh
 • Sáng tạo là nền tảng
 • Tư duy tổ chức có hệ thống
 • Bạn hàng luôn khó kiếm hơn khách hàng (Đối tác, khách hàng)
 • Kỷ luật là sức mạnh
 • DIVINCOM là ngôi nhà chung. Đồng nghiệp là gia đình
 • Phát triển có định hướng và tổ chức có hệ thống
 • Chú trọng đầu tư vào máy móc phương tiện để nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Kinh doanh định hướng khách hàng
 • Phát triển nhanh, liên tục cải cách và tuân thủ quy định để bền vững
 • Lấy con người làm yếu tố cốt lõi.
Tiêu chí hoạt động của Divincom

Tiêu chí hoạt động của Divincom