Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA DIVINCOM

Sơ đồ tổ chức của Divincom gồm Giám đốc và 4 Phòng ban, bao gồm: Phòng Kỹ sư, Phòng Kiến trúc, Phòng Giám sát và Phòng Đốc công. Đội ngũ nhân viên được sắp xếp và phân bổ theo từng dự án, với số lượng nhân viên phù hợp.

Sơ đồ tổ chức của Divincom