Tiêu chí hoạt động

“Luôn thay đổi phát triển”

 • – Thực tiễn là những bài học có giá trị nhất
 • – Trưởng thành qua những thách thức và thất bị, không sợ khó khăn
 • – Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh
 • – Sáng tạo là nên tảng
 • – Tư duy tổ chức có hệ thống
 • – Bạn hàng luôn khó kiếm hơn khách hàng (Đối tác, khách hàng)
 • – Kỷ luật là sức mạnh
 • – DIVINCOM là ngôi nhà chung. Đồng nghiệp là gia đình
 • – Phát triển có định hướng và tổ chức có hệ thống
 • – Chú trọng đầu tư vào máy móc phương tiện để nâng cao chất lượng sản phẩm
 • – Kinh doanh định hướng khách hàng
 • – Phát triển nhanh, liên tục cải cách và tuân thủ quy định để bền vững
 • – Lấy con người làm yếu tố cốt lõi